logo

Bedrijvenloket Corrosie & Duurzaamheid

Binnen de achterban van het voormalige Nederlands Corrosie Centrum is eind november de brochure van het Bedrijvenloket Corrosie en Duurzaamheid verspreid. De reacties zijn enthousiast! Met de ingebruikname van het Bedrijvenloket Corrosie & Duurzaamheid is tegemoet gekomen aan een belangrijke wens van het bedrijfsleven in Flevoland om te komen tot een portal waarmee industriële bedrijven met vragen en problemen op materiaalkundig gebied op weg wordt geholpen.

Feitelijk is het bedrijvenloket Corrosie en Duurzaamheid een ruimere voortzetting van de Corrosie Adviesdienst. Dit bedrijvenloket richt zich echter op een breder gebied, waarin het vooral gaat om duurzaamheid en waardebehoud van producten en productiemiddelen. Voor de uitvoering van opdrachten maakt men gebruik van (freelance) adviseurs. Er wordt gestreefd naar een selectie op basis van expertise en regionale beschikbaarheid. Dit leidt tot een efficiënt en doeltreffend netwerk van bekwame adviseurs met een laagdrempelige toegang voor het MKB.

Inmiddels is duidelijk dat de achterban van het voormalige Nederlandse Corrosie Centrum grote belangstelling en ambitie heeft om de komende jaren de innovatie potentie van corrosiepreventietechnieken en moderne inzichten in duurzaamheid te benutten. Als gevolg van veranderingen binnen de bouw en de industrie zijn bij vele beroepsgroepen kennistekorten ontstaan op het gebied van materiaalkunde, corrosie en corrosiebestrijding.

In de komende periode zal in samenwerking met het Technocentrum Flevoland een samenwerkingsverband georganiseerd worden binnen de kaders van de subsidieregeling innovatieprestatiecontracten. Vooral ondernemingen in en rond Flevoland worden in de gelegenheid gesteld zich te melden hiervoor.

Waarom nu zo veel nadruk op corrosie zult u zich afvragen? Drie redenen:

  • Veel bedrijven streven naar invoering van een meer preventief systeem van corrosiebestrijding, namelijk corrosiemanagement: het beheersen van de gevolgen van corrosie. Hiermee kan kostenreductie worden bereikt. Voorwaarden hiervoor zijn het toepassen van corrosiebewuster ontwerpen en het ontwikkelen van onderhoudsmonitoringsystemen. De realisatie hiervan vormt echter vaak een knelpunt.
  • Een andere reden is dat bedrijven streven naar beschikbaarheid van corrosiekennis in de lijn. Als gevolg van het zich richten op de kernactiviteiten en een groei van uitbestedingactiviteiten hebben bedrijven bestaande stafafdelingen en specialismen afgebouwd. Ter compensatie krijgen lijnfunctionarissen meer verantwoordelijkheden met betrekking tot het zelf beoordelen van problemen en het nemen van besluiten over corrosietechnische zaken. De corrosiekennis hiervoor ontbreekt met name bij bedrijven met geen of een beperkte specialistische staf op het gebied van corrosie.
  • De laatste reden heeft betrekking op de noodzaak om kennisverbreding binnen de organisatie te realiseren. Vooral niet corrosiedeskundigen, die in hun werk direct of indirect te maken hebben met corrosie, duurzaam ontwerpen en het instandhoudingbeleid moeten over een voldoende brede basiskennis beschikken op alle aspecten van corrosiemanagement. Door kennisverbreding wordt het mogelijk om kennis uit meerdere disciplines geïntegreerd toe te passen. Het geïntegreerde gebruik maken van kennis impliceert een effectieve Multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende bedrijfsfuncties. Het leidt tot de ontwikkeling en adequate invoering van een modern instandhoudingbeleid (onderhoudsmanagement).

Door “kennisdragende” bedrijven in contact de brengen met “kennisvragende” bedrijven kan op effectieve wijze kennistransfer plaats vinden. Voorwaarden hierbij zijn een goede voorbereiding en organisatie, het elimineren van “balast” en het toepassen van non-conformistische methoden van kennisoverdracht. Het Bedrijvenloket Corrosie & Duurzaamheid zal bij de ontwikkeling en organisatie een sturende rol vervullen. Relevante brancheorganisaties zijn hierbij betrokken.

Buiten verschillende “ketens” is kennis op het gebied van corrosie(bestrijding) en duurzaamheid aanwezig. Ook binnen verschillende door de overheid medegefinancierde onderzoekprogramma’s is kennis beschikbaar gemaakt om deze in een MKB omgeving op autonome wijze, voor innovaties te benutten.