Over het KCBI

Het KCBI is een projectenorganisatie waarin de overdracht van kennis naar de industriële sector en de bouwsector centraal staat. Onder overdracht verstaan wij het benutten, toepassing geven aan en ook het verzamelen van kennis. Omdat kennis vooral wordt overgedragen door er mee bezig te zijn, richt het kenniscentrum zich op de gehele kennisketen (van behoefte bepaling, tot uitwisseling van kennis en ervaring). Ook werken wij veel samen met bestaande landelijke kennisnetwerken.

Het KCBI kent een aantal speerpunten. Daar waar versterking op deze speerpunten nodig blijkt te zijn, nemen wij initiatieven tot versterking van de kennisketen. Het zal duidelijk zijn dat deze rol alleen maar van betekenis kan zijn als er samenwerking is met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.

Mede mogelijk gemaakt door

Het Kennistransfercentrum Bouw & Industrie is mede mogelijk gemaakt met financiële steun vanuit het Europees programma “Innovatieve Acties” (EFRO fonds), alsmede ondersteuning van de Provincie Flevoland, in het kader van het Europees Programma Flevoland 2000-2006.

Partners

  • KP•OT brengt kennis in beweging, door onderzoeksresultaten en wetenschappelijke kennis zo om te zetten dat de Nederlandse Industrie (met nadruk op MKB) er mee aan de slag kan. Contacten tussen industrie en onderzoekers worden onder regie van KP•OT bij voorkeur vraaggestuurd tot stand gebracht. KP•OT wil daarbij niet alleen koppelen maar er ook voor zorgen dat partijen elkaar begrijpen. Belangrijke gereedschappen hiervoor zijn de ‘projectgenerator’ en de ‘kennisdatabase oppervlaktebehandelingstechniek’. KP•OT initieert ook bijeenkomsten en geeft via deze website ‘factsheets’ van het IOP Oppervlaktechnologie, rapporten en nieuwsfeiten.
  • Met het NIL hebben we recentelijk een omschakeling gemaakt naar een meer vraaggestuurde organisatie; de trend van een toenemende vraag is een afspiegeling van een groeiende behoefte aan technologische informatie voor de marktsector. Met de kennispositie studie Verbindingstechnologie, is er de mogelijkheid om die informatie verder te inventariseren & te categoriseren. Het KCBI biedt aanknopingspunten om dit in de praktijk te realiseren.
  • Het Aluminium Centrum is een koepelorganisatie voor de aluminium producerende, verwerkende en toepassende industrie en fungeert als kennis- en informatiecentrum. De organisatie heeft tot doel het bevorderen van de toepassing van aluminium in Nederland. Door middel van kennisoverdracht, promotie en onderzoek streeft het Aluminium Centrum naar een toename van het aluminium gebruik en een versterking van de positie van aluminium in de sectoren bouw, transport, verpakkingen en overige industriële en consumenten toepassingen.
  • Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland en maakt mobiliteit mogelijk. Zonder de bouw is wonen, werken, reizen, leren en recreëren niet mogelijk. Maatschappelijke ontwikkelingen op economisch en demografisch niveau volgen elkaar snel op. Bouwend Nederland draagt graag bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en de mobiliteitsproblematiek.